Categories Menu

Dodany 24-07-2021

Ogłoszenie Urzędu Gminy Tokarnia

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze mianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, w związku z art. 46 ust. 1 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze mianami),  w związku z Uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tokarnia”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tokarnia,

w dniach od 29.07.2021 do 18.08.2021 roku

w budynku Urzędu Gminy Tokarnia, pok. 15

w godz. 800 – 1400

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.08.2021 roku, w budynku Urzędu Gminy Tokarnia, pok. 15.

Zgodnie z art..11 pkt. 8 w związku z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2021 r. poz. 741, ze zmianami), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 roku . Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@tokarnia.info.pl 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zmianami), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tokarnia, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.2021 roku. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres sekretariat@tokarnia.info.pl , ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380, pok. 13 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres sekretariat@tokarnia.info.pl 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tokarnia.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) będzie również w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tokarnia pod adresem https://bip.malopolska.pl/ugtokarnia. W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 zapoznanie się z formą papierową przedmiotowego projektu zmiany i prognozy, w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pod nr telefonu 12 2747 011.

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska